Werkwijze

Medische keuring en bril-2

Starmans Orthopedische Expertises heeft als doel: objectieve analyse van orthopedische problemen van cliënten om zo te komen tot een vaststelling van hun beperkingen en prognose wat betreft arbeid en het dagelijks functioneren.

Hoe verloopt de Expertise?

Voorafgaand aan de expertise wordt bij de medische instanties waar betrokkene onder behandeling is geweest medische informatie opgevraagd om aldus een beeld te verkrijgen van de klachten en behandeling tot het moment van de expertise. Vervolgens vindt de expertise plaats op locatie door drs. Juliette Starmans. Daarna wordt door haar een concept expertise rapport opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de bevindingen tijdens de expertise en waarin de door de aanvrager gestelde vragen worden beantwoord. Bij het vaststellen van beperkingen wordt hierbij gebruik gemaakt van de AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, sixth edition.
Afhankelijk van de aanvragende partij ( ongevallen verzekering, letselschadebureau of arbeidsongeschiktheids verzekering) heeft het opgestelde rapport zijn eigen specifieke kenmerken en eisen.  Echter in alle gevallen wordt in dit rapport gestreefd naar een medisch onderbouwde, kundige beoordeling, die leidt tot een, ten opzichte van alle partijen, onafhankelijke beantwoording van de vragen.  Het opgestelde concept rapport wordt allereerst ter inzage naar betrokkene verstuurd, aangezien deze inzage- en correctierecht heeft. Dit betekent dat feitelijke informatie door betrokkene kan worden gecorrigeerd. Bij sommige aanvragen heeft betrokkene ook blokkeringsrecht. Als het rapport door betrokkene wordt geblokkeerd, wordt dit niet verder aan de aanvrager toegezonden.  Als betrokkene instemt met het rapport wordt dit daarna als definitief rapport aan de aanvrager verstuurd.

Termijn expertise

Er wordt gestreefd naar een expertise afspraak binnen redelijke termijn, waarbij wordt uitgegaan van een datum binnen drie weken na moment van aanmelding. Dit is mede-afhankelijk van het moment van aanlevering van de benodigde medische informatie. Na de expertise wordt uitgegaan van een termijn van voltooiing van de definitieve rapportage binnen 2 tot 3 maanden; hetgeen mede wordt bepaald door benodigde procedures, zoals eventueel nog uit te voeren en te beoordelen aanvullend onderzoek en het toepassen van correctie – en blokkeringsrecht* door betrokkene.

Hoe verloopt de Second opinion?

Ook hier wordt voorafgaande medische informatie opgevraagd. Door middel van een consult op locatie door drs. Juliette Starmans wordt een objectief oordeel gevormd over de klachten en behandelopties voor de betrokkene. Dit oordeel wordt met de betrokkene gedeeld en daarna schriftelijk vastgelegd, waarbij eveneens wordt gereflecteerd op de elders gestelde diagnose en het bijbehorende behandelvoorstel. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een verzending van deze bevindingen naar de verwijzer en de betrokkene binnen een termijn van 4 weken na het consult.

*Blokkeringsrecht
Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek en om te beslissen of daarvan mededeling aan anderen mag worden gedaan. Dit recht volgt uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Starmans Orthopedische Expertises