Orthopedische expertise

Invullen formulier-zwartwit

Wie komt in aanmerking voor een orthopedische expertise?

Een orthopedische expertise kan worden uitgevoerd bij iemand, die:

-(chronisch) klachten heeft als gevolg van een ongeval of van een orthopedisch probleem.               -toestemming geeft voor uitwisseling van informatie met zijn of haar medisch adviseur, verzekering,  huisarts en betrokken medisch specialisten.                                                                             -de Nederlandse taal beheerst of die bij de expertise door een tolk wordt begeleid.

Hoe verloopt de expertise?

Momenteel is Starmans Orthopedische Expertises een samenwerking aangegaan met DC Verzuimdiagnostiek te Amsterdam. Derhalve kunt u zich direct tot hen richten in geval u een expertise wilt aanmelden. Contactgegevens vindt u op de pagina Contact. Vergeet hierbij niet te vermelden dat u de aanvraag doet voor dokter Juliette Starmans, cq. Starmans Orthopedische Expertises.

Ook is het nog steeds mogelijk een expertise direct bij Starmans Orthopedische Expertises zelf aan te melden. U kunt uw aanmelding dan sturen naar:  Starmans Orthopedische Expertises, p/a Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen, Churchillsingel 472, 3137 XB Vlaardingen. Hiervoor is van belang dat de belangenbehartiger van de te onderzoeken betrokkene het aanmeldingsformulier, vergezeld van een door betrokkene ondertekend begeleidend schrijven met toestemming tot het delen van zijn/haar persoonsgegevens met Starmans Orthopedische Expertises, opstuurt. Dit aanmeldingsformulier is hier aan te vragen, of te downloaden via: Aanmeldingsformulier medische expertise. De betrokkene vult daarnaast het toestemmingsformulier in om aldus toestemming te geven aan Starmans Orthopedische Expertises om, zo nodig, medische informatie over hem of haar op te vragen of te delen met in het formulier genoemde personen cq. instanties. Het toestemmingsformulier is hier aan te vragen, of te downloaden via: Toestemmingsformulier.

Na ontvangst van de aanmelding wordt de aangeleverde medische informatie betreffende betrokkene beoordeeld en zo nodig gecomplementeerd, waarna met de betrokkene een datum wordt gepland voor de expertise. Het is van belang om naar de expertise mee te nemen:                        -ID, paspoort of rijbewijs.                                                                                                     -Medicatielijst.

Tijdens de expertise wordt uitgebreid de tijd genomen om goed te luisteren naar het verhaal van betrokkene over het ontstaan en het beloop van de klachten en ook over de behandeling(en) tot dan toe. Daarnaast worden gerichte vragen gesteld en geïnformeerd naar de algemene gezondheid, beroep en hobby’s van betrokkene.
Vervolgens wordt een lichamelijk onderzoek verricht om zo nauwkeurig mogelijk eventuele beperkingen te kunnen vast stellen. Afhankelijk van de aangeleverde eerdere radiologische diagnostiek kan het soms nodig zijn om na de expertise nog aanvullende diagnostiek te laten verrichten.

Uiteindelijk worden alle bevindingen zorgvuldig gewogen en vastgelegd in een expertise rapport.
Vragen, die hierin beantwoord kunnen worden, zijn:
-Welke beperkingen zijn aanwezig en zijn deze beperkingen een direct gevolg van eerder opgelopen  letsel?
-Is hier sprake van een eindstadium en zo niet: wat is de prognose?
-Hoeveel bedraagt de blijvende invaliditeit als gevolg van opgelopen letsel?

Wie?

De orthopedische expertise wordt uitgevoerd door drs. Juliette Starmans, orthopedisch chirurg.

Starmans Orthopedische Expertises